This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.
Наръчникът „Теория на промяната за общности” ще преведе общностите и техните климатични шампиони през поредица от специфични стъпки за справяне с изменението на климата и опазване на биоразнообразието. Ще им подскаже как да определят дългосрочни цели, да идентифицират измерими показатели за успех и след това да се върнат обратно, за да формулират действия и „мини-стъпки“, които трябва да се предприемат за постигането на тези цели.

Базиран на рамката на „Теорията на промяната”, този резултат от проект „Климатични шампиони”ще катализира значими промени чрез процес на обучение, насочен към общността с фокус върху това как да живеем устойчиво, като вземем предвид местната екологична и културна уникалност.

Общностите се задъхват от проблеми, свързани с климатичните промени и каквото и да правят то остава капка в морето в борбата с изменението на климата. Наръчникът „Теория на промяната” ще позволи на доброволците от общността в началото да определят дългосрочната цел и визията („промяната, която искаме да се случи“) и да тръгнат по обратен ред да определят всяка стъпка по пътя към постигане на желаната промяна. Много дейности се провалят, защото са изградени върху добри намерения, но са зле дефинирани или зле планирани, за да осъществят реална промяна. Предприемането на малки стъпки и извършването на малки постепенни промени в дългосрочен план може да постигне най-голямо въздействие.

Запознайте се с нашия наръчник по-долу:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦА ЗА ОПИСАНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Заинтересованите страни в проекта са важни за успеха на всеки проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПРИМЕРИ

За да се подпомогне успешното завършване на IO3 на проекта "Шампиони по климата" по програма "Еразъм+", всеки партньор се приканва да предостави пример, който да илюстрира разработването на ТОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТ

Всички финансови и нефинансови ресурси, необходими за проектите (безвъзмездни средства от BIG, друго финансиране, време на доброволци).
© 2024 Climate Champions. All rights reserved.
menuchevron-down